اخبار و اعلانات

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد
1400-10-26

بدین‌وسیله اعلام می‌نماییم با توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مبنی بر چاپ مقاله دانشجویان دکتری در نشریات تخصصی که هنوز رتبه علمی پژوهشی ندارند برای معافیت از امتحان جامع، ارئه مقاله توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز به عنوان یک نمره افزون بر 20 در نمره پایان نامه ایشان به تصویب رسید.