اخبار و اعلانات

معرفی نشریه تازه تاسیس دراسات فی الادیان والمذاهب
1400-04-23

دراسات فی الادیان والمذاهب

محورهای مقالات:
1ـ ادیان و عرفان
2ـ مذاهب اسلامی
3ـ مذاهب فقهی
رویکرد مقالات تطبیقی باشد.