آشنایی با نشریات

آشنایی با نشریات دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب در حال حاضر شش نشریه علمی پژوهشی و شش نشریه علمی تخصصی دارد و حوزه فعالیت تمام آنها به نوعی مرتبط با ادیان و مذاهب است.

 

Religious Inquiries

دوفصلنامه Religious Inquiries، نشریه‌ای با رتبه علمی_پژوهشی در زمینه تحقیقات دینی در مورد دین، روابط بین دینی ، فلسفه دین ، تاریخ ادیان جهان ، علم و دین ، الهیات ، عرفان و تجارب دینی ، اخلاق دینی است و فعالیت خود را از سال 2012 آغاز کرده است. دکتر سید ابوالحسن نواب، مدیر مسئول این نشریه بوده و در حال حاضر«دکتر محسن جوادی»، سمت سردبیری و «دکتر حامد فیاضی»، سمت دبیر تخصصی این نشریه را به عهده دارند. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، سازمان جهانی شاپا (ROAD)، ورلدکت (WorldCat)، Database، DOAJ، Google Scholar، ScopusوISI نمایه شده است.

قلمرو مسائل این نشریه، حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

مطالعات تطبیقی مسیحیت؛

اسلام؛

یهودیت؛

بودیسم؛

کنفوسیونیسم؛

هلنیسم؛

هندو؛

زرتشت؛

الهیات؛

عرفان و اخلاق.

پژوهشنامه مذاهب اسلامی

دو فصلنامه «پژوهشنامه مذاهب اسلامی» نشریه‌ای با رتبه علمی_پژوهشی در زمینه مطالعات مذاهب اسلامی است و فعالیت خود را از سال 1393 آغاز کرده است. «دکتر سید ابوالحسن نواب»، مدیر مسئول این نشریه بوده و در حال حاضر «دکتر علی اله‌بداشتی» سمت سردبیری و «دکتر ابراهیم قاسمی» سمت دبیر تخصصی این نشریه را به عهده دارند. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، سازمان جهانی شاپا (ROAD)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) ، آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران (IranJournals)، پایگاه مقالات علمی پژوهشی (Virascience)، مرجع مجلات علمی (Jref ) و بانک اطلاعات نشریات کشور(MAGIRAN)  نمایه شده است.

قلمرو مسائل این نشریه، حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

مذاهب کلامی اسلام، اعم از مذاهب کلامی شیعی و سنی؛

مذاهب فقهی اسلامی، اعم از فرق اسلامی؛

سلسله‌های تصوف و عرفان؛

مطالعات تطبیقی در عرصه‌های مذکور و نظریات تحلیلی در این زمینه.

پژوهشنامه امامیه

دو فصل‌نامه‌ی‌ «پژوهشنامه امامیه»، نشریه‌ای با رتبه علمی_پژوهشی در زمینه مطالعات امامیه است و فعالیت خود را از سال 1394 آغاز کرده است. مدیر مسئول این نشریه «دکتر سید ابوالحسن نواب» بوده و در حال حاضر «دکتر اسحاق طاهری»، سمت سردبیری و «دکتر ابراهیم قاسمی»، سمت دبیر تخصصی این نشریه را به عهده دارند. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، سازمان جهانی شاپا (ROAD)، بانک اطلاعات نشریات کشور (MAGIRAN)، پایگاه مقالات علمی پژوهشی (Virascience)،  مرجع مجلات علمی (Jref) و آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران ((Iranjournals نمایه شده است.

قلمرو مسائل این نشریه، حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 • تاریخ شیعه امامیه: بررسی و تحلیل ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی و تطورات تاریخی شیعه امامیه در عرصه‌های تاریخی، معرفتی و نیز مظاهر تمدنی آن؛
 • جغرافیای تاریخی شیعه امامیه: بررسی محدوده جغرافیای شیعه امامیه در طول تاریخ و قبض و بسط آن در نواحی مختلف عالم؛
 • اعتقادات: بررسی و تحلیل آموزه‌های اعتقادی شیعه امامیه در گستره عام آن در عرصه‌های توحید، نبوت، امامت، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی و ... ؛
 • شعائر، احکام، اخلاقیات و آموزه‌های معنوی شیعه امامیه؛
 • مطالعه تطبیقی در عرصه‌های ذکر شده و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.

پژوهش‌های ادیانی

دو فصل‌نامه‌ی‌ «پژوهش‌های ادیانی» نشریه‌ای با رتبه علمی_پژوهشی در زمینه‌ی مطالعات ادیان است و فعالیت خود را از سال 1392 آغاز کرده است. مدیر مسئول این نشریه، «دکتر سید ابوالحسن نواب» بوده و در حال حاضر «دکتر سید حسن اسلامی اردکانی»، سمت سردبیری و «دکتر ابراهیم قاسمی»، سمت دبیر تخصصی این نشریه را به عهده دارند. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، سازمان جهانی شاپا (ROAD) و بانک اطلاعات نشریات کشور(Magiran) نمایه شده است.

  قلمرو مسائل این نشریه، حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

تاریخ ادیان؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و عرضه نظریات و تحلیل‌های علمی در این زمینه؛

جغرافیای تاریخی ادیان؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافیایی ادیان در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی مختلف عالم؛

منابع حجیت در ادیان؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و منبع‌شناسی آموزه‌ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائر ادیان؛

اعتقادات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزه‌های اعتقادی ادیان در شاخه‌های مبدأ‌شناسی، غایت‌شناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی و… ؛

شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در ریشة شعائر دینی، تبیین ملاکات احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی؛

مطالعات تطبیقی در عرصه‌های فوق و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.     

مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

دوفصلنامه‌ی «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده»، نشریه‌ای با رتبه علمی_پژوهشی در زمینه مطالعات فقهی_ حقوقی زن و خانواده است و فعالیت خود را از سال 1397 آغاز کرده است. «دکتر سید ابوالحسن نواب»، مدیر مسئول این نشریه بوده و در حال حاضر «دکتر جواد حبیبی تبار»، سمت سردبیری و «دکتر ابراهیم قاسمی»، سمت دبیر تخصصی این نشریه را به عهده دارند. این نشریه در پایگاه مجلات تخصصی نورمگز (Noormags)، سازمان جهانی شاپا (ROAD) و بانک اطلاعات نشریات کشور ((MAGIRAN نمایه شده است.

قلمرو مسائل این نشریه، حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 • مطالعات حقوقی زن و خانواده؛
 • مطالعات فقهی زن و خانواده؛
 • مطالعات اجتماعی زن و خانواده؛
 • مطالعات جنسیت؛

شیعه پژوهی

دوفصلنامه‌ی « شیعه پژوهی»، نشریه‌ای با رتبه علمی_پژوهشی در زمینه مطالعات شیعه است و فعالیت خود را از سال 1393 آغاز کرده است. دکتر سید ابوالحسن نواب، مدیر مسئول این نشریه بوده و در حال حاضر «دکتر محمدحسن نادم»، سمت سردبیری و «دکتر ابراهیم قاسمی»، سمت دبیر تخصصی این نشریه را به عهده دارند. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه مجلات تخصصی نورمگز (Noormags)، بانک اطلاعات نشریات کشور ((MAGIRAN، سازمان جهانی شاپا (ROAD) و آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران (IranJournals) نمایه شده است.

قلمرو مسائل این نشریه، حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 • تاریخ شیعه: بررسی و تحلیل ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی و تطورات تاریخی شیعه در عرصه‌های تاریخی، معرفتی و نیز مظاهر تمدنی آن؛
 • جغرافیای تاریخی شیعه: بررسی محدوده جغرافیای شیعه در طول تاریخ و قبض و بسط آن در نواحی مختلف عالم؛
 • اعتقادات: بررسی و تحلیل آموزه‌های اعتقادی شیعه در گستره عام آن در عرصه‌های توحید، نبوت، امامت، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی و ... ؛
 • شعائر، احکام، اخلاقیات و آموزه‌های معنوی شیعه.

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

فصلنامه‌ی «مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی»، نشریه‌ای با رتبه علمی_تخصصی در زمینه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی است و فعالیت خود را از سال 1398 آغاز کرده است. مدیر مسئول این نشریه «دکتر سید ابوالحسن نواب» بوده و در حال حاضر «دکتر محمد رسول آهنگران» سمت سردبیری و «دکتر ابراهیم قاسمی» سمت دبیر تخصصی این نشریه را به عهده دارند. این نشریه در پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران (Iranjournals)، و سازمان جهانی شاپا (ROAD) نمایه شده است.

قلمرو مسائل این نشریه، حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 • تخصصی فقه و اجتهاد؛
 • مبانی و اصول استنباط؛
 • مبانی رجالی و حدیث‌شناسی؛
 • تاریخ تطور مکاتب و مناهج اجتهادی؛
 • روش‌ها و اصول استنباط؛
 • افکار و اندیشه‌های اجتهادی فقهای بزرگ مذاهب فقهی؛
 • و سایر موضوعات مرتبط.

هفت آسمان

 دوفصلنامه‌ی «هفت آسمان»، نشریه‌ای با رتبه علمی_تخصصی در زمینه مطالعات ادیان و مذاهب است و فعالیت خود را از سال 1378 آغاز کرده است. «دکتر سید ابوالحسن نواب»، مدیر مسئول این نشریه بوده و در حال حاضر «دکتر محمد جاودان»، سمت سردبیری و «دکتر ابراهیم قاسمی»، سمت دبیر تخصصی این نشریه را به عهده دارند. این نشریه در پایگاه مجلات تخصصی نورمگز (Noormags)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و سازمان جهانی شاپا (ROAD) نمایه شده است.

قلمرو مسائل این نشریه، حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

 • تاریخ ادیان و مذاهب؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و مذاهب در عرضه نظریات و تحلیل‌های علمی در این زمینه؛
 • جغرافیای تاریخی ادیان و مذاهب؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافیایی ادیان و مذاهب در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی مختلف عالم؛
 • منابع حجیت در ادیان و مذاهب؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و مذاهب و منبع‌شناسی آموزه‌ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائرآن‌ها؛
 • اعتقادات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزه‌های اعتقادی ادیان و مذاهب در شاخه‌های مبدأ‌شناسی، غایت‌شناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی و ... ؛
 • شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در ریشة شعائر دینی، تبیین ملاکات احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی؛
 • مطالعات تطبیقی در عرصه‌های فوق و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.

و در ادامه:

واحد نشریات دانشگاه بر اساس سیاست‌های معاونت محترم پژوهشی برای ارتقای فضای علمی اقدام به تاسیس نشریات جدیدی کرده است. نشریات تازه تاسیس به شرح زیر است:

الهیات و فلسفه معاصر

عرفان پژوهی

أضواء الحضارة الإسلامیة

Islamic Inquiries

Ancient Iranian Studies